Cyberlogic Sound Studio – V4.0
(c) 1992 Cyberlogic
Oliver Klee, Sascha Nagie
Tracker